Aihe: Tänk efter före – annars kan det bli dina sista ord


”Nog håller den här stegen en sommar till”

4.6.2013

Vid fallolyckor föreligger alltid en risk för en allvarlig olycka redan vid en fallhöjd som är mindre än 1 meter. Den vanligaste orsaken till död genom olycksfall är att man faller eller ramlar. Årligen förolyckas ungefär 1 200 människor till följd av fallolyckor.

» Läs mer

”Om jag sträcker mig når jag nog från den här pallen”

4.6.2013

Vart tredje olycksfall sker i hemmet. Antalet olycksfall i hemmet har nästan fördubblats under de senaste 25 åren.

» Läs mer

”Vi tar och läser de här säkerhetsinstruktionerna senare”

4.6.2013

I fråga om arbetssäkerheten är det viktigt att sätta sig in i hur man använder ett arbetsredskap på ett riktigt och säkert sätt och att man bekantar sig med bruksanvisningen för apparaten. Det är även viktigt att sätta sig in i installation av och inställningar för arbetsredskapet, underhåll och rengöring samt funktionen vid eventuella störningar.

» Läs mer


”Det där klingskyddet på cirkelsågen borde repareras”

4.6.2013

I Finland inträffar årligen drygt 100 000 olycksfall på arbetsplatserna.  De mest typiska olyckfallen på arbetsplatsen är att man snubblar eller ramlar. Dessa orsakas av hala golv eller föremål som ligger utspridda runt gångvägarna. Andra typiska olycksfall är sår och klämskador som orsakas när man behandlar varor eller arbetar med handverktyg.

» Läs mer

”Här behövs väl ingen elektriker”

4.6.2013

Elarbeten får i regel endast utföras av fackmän inom elbranschen. En normal elanvändare får enligt författningarna utföra endast vissa små ingrepp som kan föranleda liten fara eller störningar. Personen ska vara insatt i eller ha fått handledning för uppgifterna och säkerhetskraven.

» Läs mer

”Jag ser så töntig ut i hjälm”

4.6.2013

En majoritet av de allvarliga skador som cyklister får riktas mot huvudet. En hjälm skulle skydda mot skador eller åtminstone lindra dem.

» Läs mer


”Ett par glas märks väl ingenstans”

4.6.2013

Förtäring av endast ett par alkoholportioner höjer tydligt olycksfallsrisken: vid en berusningsgrad på en halv promille är olycksrisken 3–5 gånger och vid en och en halv promille tiotals gånger större.

» Läs mer

”Ska jag hänga handduken på tork ovanför bastuaggregatet?”

4.6.2013

Torka inte tvätt ovanför bastuaggregatet och överhuvudtaget inte i basturummet.
Försäkra dig om att ingenting antändligt blir kvar nära bastuaggregatet när du börjar värma upp det.

» Läs mer

Över en miljon olyckor årligen

8.3.2013

Årligen inträffar i Finland över en miljon olyckor som orsakar en fysisk skada, och närmare 3 000 människor dör till följd av dem. Olycksfallen leder årligen till över 400 000 läkarbesök och tiotusentals vårdperioder på sjukhus. Flera olycksfall skulle kunna förebyggas genom förutseende.

» Läs mer