Samarbetspartners

Arbetshälsoinstitutet Institutet för hälsa och välfärd
Arbetarskyddscentralen Kommunikationsministeriet
Centralen för undersökning av olyckor Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund
Finansbranschens centralförbund Räddningsbranschens centralorganisation i Finland
Finlands Kommunförbund Säkerhets- och kemikalieverket
Finlands social och hälsa rf Social- och häsovårdsministeriet
Försvarsmakten Trafiksäkerhetverket Trafi
Inrikesministeriet Trafikskyddet

Finansbranschens centralförbund

Finansbranschens centralförbund är en branschorganisation, som företräder företag verksamma i finansbranschen i Finland.

www.fkl.fi

Kommunikationsministeriet

Kommunikationsministeriet har som en del av statsrådet ansvar för två omfattande sektorer: trafikpolitiken och kommunikationspolitiken. Ministeriet ansvarar för trafiksystem och –nät samt person- och godstrafik. Trafiksäkerhet, minskande av miljöskador samt fordon hör också till ministeriets ansvarsområde.

www.lvm.fi

Trafikskyddet

Trafikskyddet är en centralorganisation för frivilligt trafiksäkerhetsarbete. Dess uppgift är att påverka folks trafikbeteende i preventivt syfte, genom att informera, arrangera kampanjer, understöda trafikfostran för olika åldersgrupper och väganvändare, samt fortbilda förare.

www.liikenneturva.fi

Trafiksäkerhetsverket Trafi

Trafi utvecklar transportsystemets säkerhet, främjar trafikens miljövänlighet och svarar för de myndighetsuppgifter som anknyter till transportsystemet.

www.trafi.fi/sv/trafi

Centralen för undersökning av olyckor

Centralen för undersökning av olyckor undersöker alla storolyckor i Finland oberoende av olyckstyp, samt alla olyckor och olyckstillbud som berör luftfart, sjöfart och spårtrafik.

http://www.turvallisuustutkinta.fi/sv/index.html

Försvarsmakten

Försvarsmakten skyddar Finlands integritet. Till försvarsmaktens uppgifter hör områdesövervakning, tryggande av Finlands territoriella integritet och försvarande av självständigheten i alla situationer.

http://www.puolustusvoimat.fi/se/

Inrikesministeriet

Inrikesministeriet bygger upp ett tryggt Finland som utvecklas balanserat. Ministeriet bereder lagar, förordningar och övriga beslut som gäller inrikesförvaltningen till riksdag och regering, handhar beredningen av internationella avtal och beslut samt ärenden som gäller Europeiska unionen samt styr inrikesförvaltningens verksamhet. Ministeriets polisavdelning fungerar i Finland som högsta ledning för polisen, räddningsavdelningen fungerar som högsta ledning för räddningsväsendet och avdelningen för gränsbevakning är samtidigt gränsbevakningsverkets stab.

www.intermin.fi

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsidé är att trygga en hälsosam livsmiljö för befolkningen, god hälsa och funktionsförmåga samt tillräcklig utkomst och social trygghet i livets olika skeden.

www.stm.fi

Finlands Kommunförbund

Kommunerna och städerna i vårt bildar Kommunförbundet. I förbundets vision sammanfattas de centrala frågorna i det finländska välfärdssamhället: god grundservice, levande demokrati och hållbar livsmiljö.

www.kuntaliitto.fi

Räddningsbranschens centralorganisation i Finland

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK arbetar som expert inom brand och räddning, befolkningsskydd och beredskap. SPEK utbildar, upplyser och vägleder medborgarna mot en trygg och säker framtid. Målet med verksamheten är att människor vet hur de skall förebygga farliga situationer och olyckor, förbereda sig på dem och agera rätt vid dem. SPEK främjar också sammanslutningars och hela samhällets beredskap för olyckor.

www.spek.fi

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF) är den lagstadgade olycksfallsförsäkringens centralorgan, vars huvudsakliga uppgift är att koordinera verkställandet av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad olycksfallsförsäkring i Finland måste vara medlem av OFF.

www.tvl.fi

Finlands social och hälsa rf

Centret för hälsofrämjande stärker och utvecklar hälsofrämjande strukturer och ökar kunskapen om hälsofrämjande val. Vi arbetar interaktivt med olika aktörer och särskilt våra medlemsorganisationer för att stöda hälsofrämjande verksamhet.

www.soste.fi

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är ett forsknings- och utvecklingsinstitut inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Institutet har till uppgift att främja befolkningens välfärd och hälsa, att förebygga sjukdomar och sociala problem samt att utveckla social- och hälsotjänsterna. Institutet är statistikmyndighet inom sin sektor samt sörjer för kunskapsunderlaget inom sitt uppgiftsområde och nyttiggörandet av underlaget. Institutet utför sin uppgift genom forskning, uppföljning och utvärdering, utvecklingsarbete, expertinflytande och myndighetsuppgifter samt internationellt samarbete. Institutet betjänar statliga och kommunala beslutsfattare, sektorns aktörer, organisationer, forskningsvärlden och medborgarna.

www.thl.fi

Säkerhets- ock kemikalieverket

Tukes övervakar och befrämjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen samt konsument- och kemikaliesäkerheten i Finland. Vårt mål är ett samhälle som är säkert, tekniskt pålitligt och ekologiskt hållbart.  Vi övervakar produkter, tjänster och produktionssystem samt verkställer lagstiftningen inom våra tjänstområden. Vår verksamhet syftar till att skydda människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker.

http://www.tukes.fi/sv/

Arbetshälsoinstitutet

Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och sakkunniginrättning inom området för arbetshälsa och arbetarskydd. Målet för institutets verksamhet är en frisk arbetstagare, en välmående arbetsplats och en trygg och produktiv arbetsmiljö. Arbetshälsoinstitutet bedriver forskning, förmedlar information, erbjuder sakkunnigservice och utbildar sakkunniga inom fältet för arbetshälsa och arbetarskydd. Viktiga samarbetspartners är arbetsplatserna, arbetarskydds- och arbetshälsomyndigheterna, företagshälsovårdssystemet, arbetarskyddsorganisationen på arbetsplatserna, högskolor och läroanstalter samt folkrörelser.

www.ttl.fi

Arbetarskyddscentralen

Arbetarskyddscentralen är den aktör på arbetsmarknaden som genom sitt agerande syftar till att producera utbildning, information, publikationer och utvecklingstjänster för arbetsgemenskaperna. Arbetarskyddscentralen utvecklar samarbetet och arbetsfördelningen mellan aktörerna i branschen.

http://www.tyoturva.fi/sv/